Co audytor robi, a czego nie robi

Category: Może Również
17 lutego 2021

W przeszłości firmy często korzystały z pomocy księgowych swoich firm audytorskich, którzy pomagali w uzgadnianiu kont, przygotowywaniu korekt zapisów księgowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W szczególności małym firmom często brakowało poziomu zaawansowania księgowego niezbędnego do wykonywania tych zadań. Poleganie na firmie audytorskiej często miało sens z punktu widzenia wydajności i ograniczenia kosztów.

Jednak w ciągu ostatniej dekady zwiększony nacisk na niezależność audytorów pojawił się w nowych wymaganiach Amerykańskiego Instytutu CPA oraz szeregu powiązanych wytycznych regulacyjnych wydanych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Główny Urząd Rachunkowy i Departament Pracy Stanów Zjednoczonych.

Normy generalnie ograniczają usługi nieatestowane – takie jak usługi podatkowe lub konsultingowe – które audytorzy mogą wykonywać, oraz okoliczności, w których te usługi mogą być dozwolone. Zwiększone przepisy służą zamgleniu i tak często niezrozumiałego zestawu oczekiwań.

Co robią audytorzy

Zewnętrzny, niezależny biegły rewident jest zobowiązany do wydania opinii, czy sprawozdanie finansowe spółki zostało przedstawione rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej. Audyt zapewnia użytkownikom, takim jak pożyczkodawcy i inwestorzy, zwiększony stopień zaufania do sprawozdań finansowych. Audyt przeprowadzony zgodnie z GAAS i odpowiednimi wymogami etycznymi umożliwia audytorowi sformułowanie takiej opinii.

Aby sformułować opinię, biegły rewident gromadzi odpowiednie i wystarczające dowody oraz obserwuje, testuje, porównuje i potwierdza, aż do uzyskania wystarczającej pewności. Następnie biegły rewident formułuje opinię, czy sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Niektóre z ważniejszych procedur audytowych obejmują:

✎ Proszenie kierownictwa i innych osób o zrozumienie samej organizacji, jej operacji, sprawozdawczości finansowej oraz znanych oszustw lub błędów

✎ Ocena i zrozumienie systemu kontroli wewnętrznej

✎ Przeprowadzanie procedur analitycznych dotyczących oczekiwanych lub nieoczekiwanych odchyleń sald kont lub klas transakcji

✎ Testowanie dokumentacji potwierdzającej salda kont lub klasy transakcji

✎ Obserwowanie spisu z natury

✎ Potwierdzanie należności i innych rachunków z osobą trzecią

Po zakończeniu badania biegły rewident może również zaoferować obiektywne porady dotyczące poprawy sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej w celu maksymalizacji wyników i efektywności przedsiębiorstwa.

Czego audytorzy nie robią

Aby uzyskać jasny obraz roli audytorów zewnętrznych, pomaga zrozumieć, czego nie należy oczekiwać od audytorów. Nacisk kładziony jest na „niezależność.

Przede wszystkim biegli rewidenci nie ponoszą odpowiedzialności za sprawozdania finansowe, o których wyrażają opinię. Odpowiedzialność za prezentację sprawozdania finansowego spoczywa bezpośrednio na firmie poddawanej audytowi.

Audytorzy nie są częścią kierownictwa, co oznacza, że ​​audytor nie będzie:

✎ Autoryzuj, wykonuj lub konsumuj transakcje w imieniu klienta

✎ Przygotuj lub wprowadź zmiany w dokumentach źródłowych

✎ Przyjmij opiekę nad majątkiem klienta, w tym prowadzenie rachunków bankowych

✎ Ustanowić lub utrzymywać kontrolę wewnętrzną, w tym wykonywanie bieżących działań monitorujących dla klienta

✎ Nadzoruj pracowników klienta wykonujących normalne, cykliczne czynności

✎ W imieniu kierownictwa składać sprawozdania zarządowi

✎ Działaj jako agent giełdowy, depozyt lub radca prawny klienta

✎ Podpisuj zeznania podatkowe od wynagrodzeń w imieniu klienta

✎ Zatwierdź faktury dostawcy do zapłaty

✎ Zaprojektuj system zarządzania finansami klienta lub wprowadź modyfikacje do kodu źródłowego będącego podstawą tego systemu

✎ Zatrudniaj lub zwalniaj pracowników

Ta lista nie jest wyczerpująca. Krótko mówiąc, biegły rewident nie może przyjąć roli i obowiązków kierownictwa.

W praktyce istnieje szereg zadań, których wykonania nie należy oczekiwać od audytora.

✎ Analiza lub uzgadnianie kont

✎ „Zamknij książki

✎ Zlokalizuj faktury itp. Do przetestowania

✎ Przygotuj potwierdzenia do wysyłki

✎ Wybierz zasady lub procedury rachunkowości

✎ Przygotuj sprawozdania finansowe lub ujawnienia w przypisach

✎ Określić szacunki zawarte w sprawozdaniu finansowym

✎ Określ ograniczenia aktywów

✎ Ustal wartość aktywów i zobowiązań

✎ Prowadzić stałą dokumentację klienta, w tym dokumenty pożyczki, umowy leasingu, umowy i inne dokumenty prawne

✎ Przygotowywanie lub przechowywanie protokołów z posiedzeń zarządu

✎ Ustal kodowanie lub klasyfikacje kont

✎ Określ składki na plan emerytalny

✎ Wdrożenie planów działań naprawczych

✎ Przygotuj jednostkę do audytu

Twój zewnętrzny audytor może wykonywać niektóre z tych obowiązków zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Instytutu CPA, Departamentu Pracy, Rządowego Urzędu Odpowiedzialności, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub Rady Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych. Jednak te same wytyczne mogą uniemożliwiać biegłemu rewidentowi wykonywanie niektórych z tych funkcji.

Obowiązki kierownictwa podczas badania

Słowa: „Za sprawozdania finansowe odpowiada kierownictwo, pojawiają się wyraźnie w komunikatach biegłego rewidenta, w tym w raporcie z badania.

Odpowiedzialność kierownictwa jest podstawą, na której przeprowadzane są audyty. Mówiąc prosto, bez odpowiedzialności kierownika jednostki za sprawozdania finansowe linia demarkacyjna, która określa niezależność i obiektywizm biegłego rewidenta w odniesieniu do klienta i zlecenia badania, nie byłaby tak jasna.

Kierownictwo firmy musi dokładnie zrozumieć, czym jest audyt – i co robi, a czego nie robi. Biegły rewident jest odpowiedzialny za wyrażenie niezależnej, obiektywnej opinii o sprawozdaniu finansowym spółki. Niniejsza opinia została wydana zgodnie ze standardami badania, które nakładają na biegłych rewidentów obowiązek zaplanowania określonych procedur i przedstawienia wyników badania, przy uwzględnieniu oświadczeń, stwierdzeń i odpowiedzialności kierownictwa za sprawozdania finansowe.

W ramach jednej z wymaganych procedur biegli rewidenci proszą kierownictwo o poinformowanie biegłego rewidenta o odpowiedzialności kierownika jednostki za sprawozdania finansowe w formie pisemnego oświadczenia. Biegły rewident kończy zlecenie, używając tych samych słów dotyczących odpowiedzialności kierownika jednostki w pierwszym akapicie sprawozdania biegłego rewidenta.

Audytorzy nie mogą wymagać od kierownictwa żadnych działań ani składania jakichkolwiek oświadczeń. Jednak aby zakończyć badanie z nadzieją na „czystą opinię bez zastrzeżeń wydaną przez biegłego rewidenta, kierownictwo musi przyjąć odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe.

Standardy badania jasno wskazują, że kierownictwo ma następujące obowiązki, które są fundamentalne dla przeprowadzenia badania:

1. Sporządzenie i przedstawienie sprawozdania finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej, w tym zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej odpowiednich do sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych wolnych od istotnych zniekształceń, spowodowanych błędem lub oszustwem

2. Przekazanie biegłemu rewidentowi następujących informacji:

✎ Wszystkie zapisy, dokumentacja i inne sprawy związane z przygotowaniem i prezentacją sprawozdań finansowych

✎ Wszelkie dodatkowe informacje, których biegły rewident może zażądać od kierownictwa

✎ Nieograniczony dostęp do osób w organizacji, jeżeli biegły rewident uzna za konieczne uzyskanie obiektywności dowodów badania.

Nierzadko biegły rewident przedstawia sugestie dotyczące formy i treści sprawozdań finansowych, a nawet pomaga kierownictwu sporządzając je, w całości lub w części, na podstawie informacji dostarczonych przez kierownictwo. W takich sytuacjach odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdanie finansowe nie zmniejsza się ani nie zmienia.