Kto jest właścicielem Twojego kredytu, jeśli jest on zabezpieczony?

Category: Mogą Mieć
17 lutego 2021

Zalety listów zastawnych

Pierwotne pożyczki mają dwa poważne problemy. Po pierwsze, spłata może zająć dużo czasu, co skutkuje związaniem ich gotówki na może miesiące lub lata. Drugi to ryzyko, że część pożyczkobiorców nie spłaci swoich pożyczek. Gdy pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki, pożyczkodawca może pozwać do sądu i zająć zabezpieczenie, które może sprzedać, aby spłacić pożyczkę częściowo lub w całości – jest to kosztowny i czasochłonny proces. Jednak pożyczkodawcy często wolą sprzedawać swoje pożyczki za gotówkę stronom trzecim, które przepakowują pożyczki w procesie zwanym sekurytyzacją .

Twoja sekurytyzowana pożyczka jest własnością trustu ustanowionego przez emitenta sekurytyzowanych obligacji zabezpieczonych Twoją pożyczką.

Zrozumienie sekurytyzowanych pożyczek

Sekurytyzacja to proces, w którym agencja lub firma prywatna (sekurytyzator) kupuje pożyczki, łączy je z podobnymi pożyczkami i sprzedaje przepływy pieniężne puli w formie obligacji zwanych papierami wartościowymi zabezpieczonymi aktywami (ABS). Aktywa zabezpieczające papiery wartościowe mogą obejmować kredyty samochodowe, pożyczki studenckie, zadłużenie z tytułu kart kredytowych lub hipoteki. Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS) stanowią największy rynek dla kredytów sekurytyzowanych.

Proces sekurytyzacji na przykładzie

Dobrym przykładem sekurytyzacji jest rynek papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką mieszkaniową (RMBS). Inwestorzy kupują papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową, aby otrzymać odsetki i kapitał, które wpływają do puli pożyczek z płatności hipotecznych. Jeśli obejrzałeś diagram procesu sekurytyzacji, zobaczysz, że procedura wymaga kilku kroków wykonanych przez wiele stron:

 • Banki i inne podmioty inicjujące udzielają pożyczek hipotecznych właścicielom domów.
 • Jednostki hipoteczne sprzedają swoje pożyczki sekurytyzatorowi, którym może być agencja rządowa (Government National Mortgage Association lub Ginnie Mae), podmiot sponsorowany przez rząd (Federal National Mortgage Association lub Fannie Mae oraz Federal Home Loan Mortgage Corporation lub Freddie Mac) lub prywatna firma finansowa (sekurytyzator „prywatnej marki).Sekurytyzator łączy podobne kredyty hipoteczne w pule.Sekurytyzator przekazuje pule kredytów hipotecznych do zwolnionego z podatku funduszu powierniczego. Zaufanie może być r_eal nieruchomości hipotecznych inwestycyjny kanał (REMIC) lub fundusz powierniczy . Trusty są podmiotami pośredniczącymi, które przekazują spłaty kredytu hipotecznego inwestorom papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką mieszkaniową bez uruchamiania podatków od przedsiębiorstw.Trust tworzy papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową i sprzedaje je inwestorom. Każda emisja odpowiada pulom hipotecznych kredytów mieszkaniowych o wspólnych cechach, takich jak termin, rentowność i ocena kredytowa.Trust może sprzedać prawa do obsługi kredytów hipotecznych głównemu podmiotowi obsługującemu , który ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie hipotekami, zbieranie płatności i przekazywanie ich do trustu.Inwestorzy pobierają miesięczne spłaty kapitału i odsetek z bazowych pul kredytów hipotecznych funduszu (po pobraniu wszelkich opłat).Przykład wyjaśnia, kto jest właścicielem pożyczki w przypadku jej sekurytyzacji. Odpowiedź brzmi, że zaufanie ustanowione przez sekurytyzatora jest właścicielem pożyczki. Inwestorzy w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową są właścicielami korzystnych praw do Twojej pożyczki, ale nie samej pożyczki. Prawa korzystne to prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych w postaci kapitału i odsetek z bazowych pul kredytów hipotecznych. Sekurytyzator pożyczki przyjmuje na siebie ryzyko, że właściciele domów mogą nie spłacać swoich kredytów hipotecznych i zazwyczaj gwarantuje płatności na rzecz inwestorów, nawet w przypadku wystąpienia niespłacenia.

  Odkrywanie, kto jest właścicielem Twojej pożyczki

  Punktami kontaktu z pożyczkobiorcami są podmioty obsługujące pożyczki. Jako pożyczkobiorca wysyłasz swoje miesięczne płatności do jednostki obsługującej pożyczkę, niekoniecznie wiedząc, kto faktycznie jest właścicielem twojej pożyczki. Zwykle pożyczkobiorcy nie muszą znać tożsamości posiadacza pożyczki. Może jednak zaistnieć potrzeba z różnych powodów, np. Renegocjacji warunków kredytu hipotecznego. Na przykład właściciele domów mogą na kilka sposobów dowiedzieć się, kto jest właścicielem ich kredytów hipotecznych:

 • Skontaktuj się z obsługą kredytu hipotecznego. Może to być tak proste, jak wykonanie rozmowy telefonicznej. Możesz złożyć bardziej formalną pisemną prośbę o informacje od jednostki obsługującej, która wymaga odpowiedzi w ciągu 30 dni roboczych.
 • Sprawdź na stronie internetowej MERS (Elektroniczny System Rejestracji Hipotecznej). W systemie MERS zarejestrowanych jest wiele kredytów hipotecznych. System jest ogólnokrajową bazą danych, która śledzi prawa do obsługi kredytów hipotecznych i interesy w postaci faktycznej własności.Odwiedź strony internetowe Ginnie Mae, Fannie Mae i Freddie Mac, aby skorzystać z ich narzędzi wyszukiwania pożyczek. Jeśli jedna z tych agencji jest właścicielem Twojego kredytu hipotecznego, pojawi się on w ich narzędziu.Zalety sekurytyzacji

  Właściciele domów są raczej obojętni na sekurytyzację, ponieważ mają do czynienia z podmiotem obsługującym pożyczki bez względu na to, kto jest właścicielem ich pożyczek. Jednak sekurytyzacja ma kilka zalet dla emitentów pożyczek i inwestorów:

 • Przeniesienie ryzyka : wystawca pożyczki nie tylko naraża się na ryzyko kredytowe, że pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki. Musi też liczyć się z ryzykiem przedterminowej spłaty, ponieważ gdy pożyczkobiorca spłaci pożyczkę wcześniej niż oczekiwano, wystawca pożyczki traci część przychodów odsetkowych. Ryzyko płynności wynika z faktu, że pożyczkodawcy odzyskują pożyczone środki w okresie kredytowania, co wiąże część ich środków pieniężnych i utrudnia sfinansowanie dodatkowych pożyczek. Wydawcy pożyczek mogą pozbyć się tego ryzyka, sprzedając swoje pożyczki.
 • Pewność : pożyczkodawca blokuje zwrot, gdy sprzedaje swoje pożyczki. Dla wielu firm pewny zwrot jest cenniejszy niż potencjalne wyższe zyski wynikające z posiadania pożyczek. Niższe koszty finansowania : firma może mieć niższą ocenę obligacji niż ratingi jej długu. Na przykład przepływy pieniężne z papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami zabezpieczone kredytami samochodowymi mogą mieć rating AAA, nawet jeśli firma finansowa ma rating BB. Emitując papiery wartościowe zabezpieczone aktywami z tytułu długu o wysokim ratingu, spółka finansowa może płacić niższe oprocentowanie, niż gdyby próbowała sprzedać obligacje korporacyjne. Wyższa stopa zwrotu : biorąc pod uwagę ryzyko, inwestorzy mogą potencjalnie uzyskać wyższą stopę zwrotu z papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami niż z obligacji korporacyjnych. Inwestorzy mogą również kontrolować swoje kompromisy między ryzykiem a zyskiem, inwestując w określone pule aktywów. Izolacja ryzyka kredytowego : Inną korzyścią dla inwestorów jest to, że trust sekurytyzacyjny jest odrębnym podmiotem od firmy, która nabyła pożyczki (zwykle jest to spółka „matka trustu). Oznacza to, że trust powinien przetrwać, nawet jeśli firma macierzysta zbankrutuje, ponieważ przepływy pieniężne trustu nie zależą od firmy macierzystej. Dywersyfikacja : inwestorzy mogą zwiększyć różnorodność swoich aktywów, kupując papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Ogólnie rzecz biorąc, dywersyfikacja zmniejsza ogólne ryzyko portfela inwestycyjnego.Wady sekurytyzacji

  Inwestowanie w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami wiąże się z pewnym ryzykiem i ograniczeniami, w tym: