Kto ustala stopy procentowe?

17 lutego 2021

Stopy procentowe to koszt pożyczenia pieniędzy. Reprezentują zarobki wierzycieli za pożyczanie pieniędzy. Stawki te stale się zmieniają i różnią się w zależności od pożyczkodawcy, a także zdolności kredytowej. Stopy procentowe nie tylko zapewniają funkcjonowanie gospodarki, ale także powodują, że ludzie zaciągają pożyczki, wydają i udzielają pożyczek. Ale większość z nas tak naprawdę nie przestaje się zastanawiać, w jaki sposób są one wdrażane lub kto je określa.

W tym artykule podsumowano trzy główne siły, które kontrolują i określają stopy procentowe.

Kluczowe wnioski
 • Stopy procentowe to koszt pożyczania pieniędzy i odzwierciedlają zarobki wierzycieli za pożyczanie pieniędzy.
 • Banki centralne podnoszą lub obniżają krótkoterminowe stopy procentowe, aby zapewnić stabilność i płynność gospodarki.Na długoterminowe stopy procentowe wpływa popyt na 10- i 30-letnie obligacje skarbowe USA. Niski popyt na obligacje długoterminowe prowadzi do wyższych stawek, podczas gdy wyższy popyt prowadzi do niższych stawek.Banki detaliczne również kontrolują stawki w oparciu o rynek, ich potrzeby biznesowe i klientów indywidualnych.Na oprocentowanie kredytów indywidualnych wpływają warunki kredytu i ocena kredytowa.Krótkoterminowe stopy procentowe: banki centralne

  W krajach stosujących scentralizowany model bankowy krótkoterminowe stopy procentowe są określane przez banki centralne. Rządowi obserwatorzy gospodarczy tworzą politykę, która pomaga zapewnić stabilne ceny i płynność. Polityka ta jest rutynowo sprawdzana, aby podaż pieniądza w gospodarce nie była ani zbyt duża, co powoduje wzrost cen, ani zbyt mała, co może prowadzić do spadku cen.

  W Stanach Zjednoczonych stopy procentowe ustala Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC), który składa się z siedmiu prezesów Zarządu Rezerwy Federalnej i pięciu prezesów Banku Rezerwy Federalnej. FOMC spotyka się osiem razy w roku, aby określić najbliższy kierunek polityki pieniężnej i stóp procentowych. Działania banków centralnych, takich jak Fed, mają wpływ na krótkoterminowe i zmienne stopy procentowe.

  Jeśli decydenci monetarni chcą zmniejszyć podaż pieniądza, podniosą stopę procentową, co zwiększy atrakcyjność lokowania środków i ograniczenia pożyczek w banku centralnym. I odwrotnie, jeśli bank centralny chce zwiększyć podaż pieniądza, obniży stopę procentową, co zwiększa atrakcyjność pożyczania i wydawania pieniędzy.

  Stopa funduszy Fed wpływa na główną stopę procentową – stawkę, którą banki obciążają swoich najlepszych klientów, z których wielu ma najwyższy możliwy rating kredytowy. Jest to również stopa procentowa, jaką banki pobierają od siebie za pożyczki jednodniowe.

  Główna stopa procentowa w USA utrzymała się na poziomie 3,25% między 16 grudnia 2008 r. A 17 grudnia 2015 r., Kiedy to została podniesiona do 3,5%.

  Długoterminowe stopy procentowe: popyt na obligacje skarbowe

  Wiele z tych stóp jest niezależnych od stopy funduszy Fed i zamiast tego podąża za rentownością 10- lub 30-letnich obligacji skarbowych. Rentowności te zależą od popytu po tym, jak Departament Skarbu USA sprzedał je na aukcji na rynku. Niższy popyt zwykle skutkuje wysokimi stopami procentowymi. Ale gdy jest duże zapotrzebowanie na te banknoty, może to obniżyć stawki.

  Jeśli masz długoterminowy kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu, kredyt samochodowy, kredyt studencki lub podobny nieodnawialny kredyt konsumencki, w tym momencie spada. Notatki te mają również wpływ na niektóre roczne stopy oprocentowania kart kredytowych.

  Stopy te są generalnie niższe niż w przypadku większości produktów kredytów odnawialnych, ale są wyższe niż stopa podstawowa.

  Wiele stawek rachunków oszczędnościowych jest również określanych przez długoterminowe bony skarbowe.

  Stawki depozytów i pożyczek: banki detaliczne

  Banki detaliczne są również częściowo odpowiedzialne za kontrolę stóp procentowych. Pożyczki i kredyty hipoteczne, które oferują, mogą mieć stawki, które zmieniają się w zależności od kilku czynników, w tym ich potrzeb, rynku i indywidualnego konsumenta.

  Na przykład osoba o niższej zdolności kredytowej może być bardziej narażona na ryzyko niewypłacalności, więc płaci wyższe oprocentowanie. To samo dotyczy kart kredytowych. Banki będą oferować różne stawki różnym klientom, a także zwiększą stawkę w przypadku nieodebrania płatności, płatności odrzuconej lub w przypadku innych usług, takich jak przelewy salda i wymiana walut.

  Czynniki indywidualne

  W przypadku każdej pożyczki indywidualnej, niezależnie od tego, czy jest to pożyczka osobista, hipoteka czy emisja obligacji korporacyjnych, stopy procentowe mogą odbiegać od stóp bazowych określonych w powyższych procesach. Na przykład kredytobiorca wysokiego ryzyka z niską zdolnością kredytową zapłaci wyższe oprocentowanie pożyczki na takich samych warunkach, jak kredytobiorca niskiego ryzyka z wysoką zdolnością kredytową. Dodatkowo:

 • Pożyczki o dłuższym terminie zapadalności również będą miały wyższe stopy procentowe niż pożyczki krótkoterminowe.
 • Pożyczki zabezpieczone będą miały niższe oprocentowanie niż niezabezpieczone długi.Obligacje z wbudowanymi opcjami będą miały wyższe stopy procentowe niż te, których nie można zażądać.Podsumowanie

  Stopy procentowe są w dużej mierze ustalane przez banki centralne, które aktywnie zobowiązują się do utrzymania docelowej stopy procentowej. Robią to poprzez bezpośrednią interwencję na otwartym rynku poprzez operacje otwartego rynku (OMO), kupując lub sprzedając skarbowe papiery wartościowe w celu wpływania na krótkoterminowe stopy procentowe. Stopy te z kolei zmieniają się, informując wiele innych o oprocentowaniu kredytów hipotecznych i kredytów samochodowych, obligacji przedsiębiorstw i lokat bankowych. Ostatecznie podaż i popyt na pożyczki i kredyty na rynku będzie dyktować stopy procentowe w perspektywie długoterminowej.