Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)

Category: Które Mają
17 lutego 2021

Co to jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)?

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) jest instytucją Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wyznacza standardy dla światowej gospodarki w celu wzmocnienia gospodarczego krajów członkowskich. Organizacja zawiera obecnie 189 krajów członkowskich, które są reprezentowane w Radzie Wykonawczej MFW.

Liczba członków zarządów z każdego kraju członkowskiego zależy od siły gospodarczej kraju, przy czym giganci gospodarczy mają największą reprezentację. To samo dotyczy uprawnień do głosowania krajów członkowskich, w których duże gospodarki, takie jak Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy, mają większą siłę głosu przy podejmowaniu decyzji.

Chociaż Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy pełnią powiązane funkcje, są to dwie niezależne instytucje. Międzynarodowy Fundusz Walutowy koncentruje się na udzielaniu pożyczek krótkoterminowych. Zadłużenie uprzywilejowane Zadłużenie uprzywilejowane to pożyczka o statusie uprzywilejowanym, z ustalonym harmonogramem spłaty i spłatą jednorazową na koniec okresu. Okres spłaty może trwać kilka miesięcy lub lat, a zadłużenie może mieć stałą lub zmienną stopę procentową. Aby zmniejszyć ryzyko spłaty, środki trwałe są często wykorzystywane jako zabezpieczenie dla krajów członkowskich, aby pomóc w zmianie ich gospodarek i przywróceniu ich struktury finansowej. Z drugiej strony Bank Światowy koncentruje się na dostarczaniu długoterminowych rozwiązań gospodarczych dla krajów członkowskich i jest finansowany ze składek członkowskich i obligacji.

Przystąpienie do Międzynarodowego Funduszu WalutowegoKażdy kraj może ubiegać się o członkostwo w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i zostać zaakceptowany przez większość istniejących krajów. We wczesnych latach powstawania MFW zasady członkostwa były stosunkowo luźne, co ułatwiało przystąpienie krajów.

Członkowie muszą przestrzegać Kodeksu Postępowania, powstrzymać się od waluty Kryptowaluta Kryptowaluta to forma waluty cyfrowej, która opiera się na sieci blockchain. Kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, stają się powszechnie akceptowane. ograniczenia, dostarczają krajowe informacje gospodarcze i dokonują okresowych płatności do kwoty. Jednak MFW narzucił uciążliwe przepisy dla krajów, które przystąpiły do ​​organizacji w celu uzyskania finansowania.

Przystępując do MFW, członek otrzymuje wstępną kwotę odpowiadającą kwotom istniejących krajów członkowskich o porównywalnej wielkości gospodarczej. Kwoty są większe w przypadku silniejszych krajów o silnych gospodarkach, a ich wkład tworzy pulę, z której inne kraje członkowskie mogą zaciągać pożyczki.

Oprócz pozyskiwania środków z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, kraje członkowskie mają również dostęp do danych gospodarczych wszystkich krajów członkowskich. Otrzymują także pomoc techniczną w sprawach fiskalnych, zwiększone możliwości handlowe i inwestycyjne, a także możliwość wpływania na politykę gospodarczą innych krajów członkowskich.

Siła głosuSiła głosu każdego państwa członkowskiego opiera się na systemie kwotowym, w którym każdy członek ma określoną liczbę głosów podstawowych, które stanowią 5,502% ogólnej liczby głosów. Ponadto przysługuje jeden dodatkowy głos na każde specjalne prawo ciągnienia (SDR). Specjalne prawa ciągnienia (SDR), często określane jako SDR, są oprocentowanymi międzynarodowymi aktywami rezerwowymi używanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). SDR jest oparty na koszyku walut i zawiera kod waluty XDR, przez który można się również do niego odwoływać. 100 000 z limitu członka. SDR oznacza roszczenie pieniężne i jest to jednostka rozliczeniowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wszelkie zmiany w sile głosu w państwach członkowskich wymagają zgody ponad 85% siły głosu.

Istnieją sugestie dotyczące reformy reprezentacji gospodarek rozwijających się i wschodzących w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Chociaż takie kraje reprezentują większą część światowej aktywności gospodarczej, mają minimalny głos w procesie decyzyjnym MFW.

Bogatsze gospodarki, które wpłacają więcej pieniędzy do MFW, mają większy wpływ na podejmowanie decyzji, rewizję i tworzenie reguł, i może to nie odzwierciedlać życzeń krajów rozwijających się. Na przykład 10 krajów członkowskich o największej liczbie przydziałów posiada ponad 50% głosów, podczas gdy pozostałe 178 krajów ma pozostałe 50% głosów.

Przywództwo MFWW skład kierownictwa Międzynarodowego Funduszu Walutowego wchodzą dyrektor zarządzający, Rada Gubernatorów, Zarząd i Komitety Ministerialne. Dyrektor zarządzający jest szefem personelu i przewodniczącym Zarządu, podczas gdy Rada Gubernatorów jest najwyższym organem decyzyjnym MFW.

Rada GubernatorówRada Gubernatorów jest najwyższym organem decyzyjnym MFW i składa się z jednego gubernatora i jednego zastępcy gubernatora z każdego kraju członkowskiego. Zarząd jest odpowiedzialny za wybór lub powoływanie dyrektorów Zarządu, a głosowanie odbywa się pocztą.

Chociaż rada deleguje część swoich funkcji na zarząd, zachowuje niektóre funkcje, takie jak przyjmowanie nowych członków, alokacje SDR, zatwierdzanie zwiększania kwot, obowiązkowe wycofanie członków oraz zmiany Statutu. Rada pełni również rolę ostatecznego arbitra w zakresie interpretacji Statutu MFW.

Rada Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego spotykają się corocznie podczas wiosennych i dorocznych spotkań MFW-Bank Światowy. Posiedzeniom przewodniczą prezesi obu instytucji, na których podejmują decyzje dotyczące prowadzenia bieżących międzynarodowych spraw monetarnych oraz podejmują uchwały.

ZarządZarząd składa się z 24 dyrektorów wykonawczych reprezentujących wszystkie 189 krajów członkowskich. Każda z ośmiu dużych gospodarek powołuje po jednym dyrektorze wykonawczym, a pozostałych 16 dyrektorów reprezentuje pozostałe kraje, pogrupowane w grupy składające się z 4 do 24 krajów. Do dużych gospodarek, które mogą powoływać własnych dyrektorów, należą Stany Zjednoczone, Japonia, Rosja, Arabia Saudyjska, Chiny, Niemcy, Francja i Wielka Brytania.

Zarząd zbiera się kilka razy w tygodniu. Rada omawia różne kwestie, od kwestii polityki gospodarczej po coroczne kontrole stanu gospodarek swoich członków. Członkowie zarządu podejmują decyzje w drodze konsensusu lub formalnego głosowania.

Komitety ministerialneMFW składa się z dwóch ministerialnych komitetów, tj. Międzynarodowego Komitetu Monetarnego i Finansowego (IMFC) oraz Komitetu ds. Rozwoju. IMFC składa się z 24 członków wylosowanych z list gubernatorów krajów członkowskich, przy czym duże gospodarki wyznaczają przedstawiciela, tak jak ma to miejsce w przypadku Zarządu. Komitet monitoruje rozwój światowej gospodarki, a także doradza Radzie Gubernatorów w ważnych kwestiach.

Komisja ds. Rozwoju składa się z 24 członków i ma za zadanie doradzać Radzie Gubernatorów MFW i Banku Światowego w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym gospodarek rozwijających się i wschodzących. Komitet doradza również obu instytucjom w zakresie handlu i zasobów finansowych potrzebnych do promowania rozwoju w krajach rozwijających się.

Dyrektor zarządzającyDyrektor Zarządzający kieruje Międzynarodowym Funduszem Walutowym, a także jest szefem personelu i przewodniczącym Zarządu. Dyrektor zarządzający mianuje pierwszego zastępcę dyrektora zarządzającego i trzech innych zastępców dyrektora zarządzającego, którzy pomagają mu w wypełnianiu jego obowiązków.

Dyrektor zarządzający wykonuje zwykłe sprawy MFW pod kierownictwem Zarządu. Zarząd powołuje Dyrektora Zarządzającego na odnawialną pięcioletnią kadencję.

Więcej zasobówCFI jest oficjalnym dostawcą globalnego certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) CBCA Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, księgowość, analizę kredytową i analizę przepływów pieniężnych , modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Aby kontynuować karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby CFI:

  • Emitenci obligacji Emitenci obligacji Istnieją różne rodzaje emitentów obligacji. Ci emitenci obligacji tworzą obligacje, aby pożyczać środki od posiadaczy obligacji, które mają być spłacane w terminie zapadalności.
  • Rezerwa Federalna Rezerwa Federalna (Fed) Rezerwa Federalna to bank centralny Stanów Zjednoczonych i organ finansowy odpowiedzialny za największą na świecie gospodarkę wolnorynkową.Europejski Bank Centralny Europejski Bank Centralny Europejski Bank Centralny (EBC) jest jedną z siedmiu instytucji UE i bankiem centralnym dla całej strefy euro. Jest jednym z najważniejszych banków centralnych na świecie, nadzorującym ponad 120 banków centralnych i komercyjnych w państwach członkowskich.Bank of England Bank of England Bank of England (BoE) to bank centralny Wielkiej Brytanii i model, na którym zbudowana jest większość banków centralnych na całym świecie. Od momentu powstania w 1694 r. Bank zmienił się z prywatnego banku, który pożyczał pieniądze rządowi, w oficjalny bank centralny Wielkiej Brytanii.