BAS: ustawa w sprawie płac w NBP wymaga refleksji EBC

Sejmowi prawnicy: nowela w sprawie płac w NBP wymaga opinii Europejskiego Banku Centralnego

Nowela ustaw przy sprawie płac w Narodowym Banku Polskim nie jawi się być sprzeczna z prawem unijnym, postuluje jednak notyfikacji Europejskiego Agencji bankowej Centralnego - napisano w opinii Biura Analiz Sejmowych.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia aktywności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Projekt podlega notyfikacji Europejskiemu Instytucji finansowej Centralnemu (EBC) w trybie art. 127 ust. 4 TfUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej Europejskiej - red. )" - napisano.

25 tysięcy złotych zbyt sześć wniosków. Tak NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO płaci prawnikom

Jak podkreślono, zgodnie z unijnymi regulacjami władze państw członkowskich zasięgają opinii EBC w sytuacjach każdego projektu przepisu prawnego w dziedzinach podlegających tej kompetencji, w tym regulujących funkcjonowanie krajowych banków centralnych.

"Notyfikacja projektu ustawy powinna nastąpić na etapie umożliwiającym potęgi rozpoczynającej opracowywanie projektu prawnego rozważenie opinii EBC poprzednio podjęciem merytorycznych decyzji" a mianowicie dodano.

Zdaniem penisa Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Łukasza Hardta, który był w piątek gościem radia Tok FM, procedowanie ustawy bez notyfikowania EBC bytowałby "niebezpiecznym precedensem".

Wynagrodzenia

Projekt noweli zakłada, hdy wynagrodzenie prezesa i wiceprezesów NBP ustalane jest na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze miejsca państwowe, a wynagrodzenia podwładnych NBP ustalane są za pośrednictwem Zarząd NBP po drodze uchwały.

Zarząd NBP, jak wskazano, miałby kształtować honorarium dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maks. wynagrodzenie nie może przekroczyć 0, 6-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP.

Wysokość wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze oraz prezesa, wiceprezesów i członków zarządu NBP, a także uchwała zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO mają być - według projektu noweli - jawne i będą podlegać albumów tematycznych w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego według roku kalendarzowym, którego tyczy się publikacja.

Oświadczenia majątkowe

W terminie 30 dzionki od dnia wejścia przy życie ustawy mają pozostawać opublikowane uchwały zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP z latek 1995-2018.

Wysokość wynagrodzeń będzie podawana do globalnej wiadomości, poprzez wskazanie poszczególnego stanowiska, wynagrodzenia za jakikolwiek miesiąc, w tym w szczególności nagród, premii i załączników w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, którego dotyczy publikacja.

Projekt ustawy prognozuje także nowelizację ustawy na temat ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące opcje publiczne. Do istniejącego obecnie katalogu osób obowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego dodano: członków zarządu NBP a także pracowników NBP zajmujących posady dyrektorskie lub równorzędne pod spodem kątem płacowym dla dyrektora departamentu lub zastępcy dyrektora.

Osoby te, pozostaną składać oświadczenia majątkowe kierownikowi jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wypracowanym modelem składania oświadczeń majątkowych.

Kontrowersje w NBP

Proponowane zmiany są konsekwencją doniesień medialnych dotyczących wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martyny Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik.

Pod koniec grudnia ub. r. "Gazeta Wyborcza" donosiła, że zarobki Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tys. zł "wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami", czemu bank zaprzeczył.